Monday, November 03, 2008

Эрэг шураг амьгүй - Нийлүүлж угсраад машин бүтээх "амархаан".
Учир нь арга ухаан нь нэг л номд багтаж болмой. Харин
Эрдэнэт хүмүүн дор бүрдээ тусгаар амьдрал - Нэгэн зорилгод нэгтгэн удирдах "амаргүй ээ".
Учир нь мянган ном шүүгээд ч яг таарах "жор"-ухаан эс олдмой.