Friday, August 01, 2014

Биеийн өвчний нян бүхэнтэй харьцадгаараа эмнэлэг цэвэр байх ёстой, эс бөгөөс...
Нийгмийн өвчний нян бүхэнтэй харьцадгаараа  төр цэвэр байх ёстой, эс бөгөөс ...
Бодлын өвчний нян бүхэнтэй харьцдагаараа сэтгэл цэвэр байх ёстой, эс бөгөөс