Thursday, February 05, 2015

Үр хүүхдээ  хүмүүжүүлэхдээ өөрөө үлгэрлэх, зөөлөн хандах
Өөрчилөлтийг нийгэмд хийхдээ өөрсдөө манлайлах, аажим хийх