Thursday, November 12, 2015

Сэтгэл тань гэгээнээр оргилог
Сэрэмжгүйн сүүдэрт бүү автаг
Бодлын дусал