Monday, March 07, 2016

Зөв бэлчээрт цагт нь хүргэвэл мал өснө
Зөв мэдээлэл цагт нь хүргэвэл хүн татна

No comments: