Friday, October 04, 2013

Намрын навчис тасрах бүрт нас богиныг ухаар
Хаврын навчис нахиалах бүрт үйлс мөнхийг сана
Өөрөөр бүгд дуусах мэт бүү атгаг авирла
Өнөд дэлгэрэх сайханы төлөө гэгээн амьдар

No comments: