Monday, June 06, 2016

Оролцож/оролдож буй юм бүхэндээ
Ойшоож сэтгэлээсээ л ханд
Магад цагийн уртаас эргэн харахад
Мадаггүй чухлыг бүтээлцсэн л байх вий

Бодлын дусал

No comments: